Stadgar för Blodcancerforum

- Ideell förening, bildad 2023-10-06


Allmänna bestämmelser

1 §                 Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva policy- och påverkansarbete inom hälso- och sjukvård med primär inriktning på blodcancer och andra blodsjukdomar, och sekundärt inom andra cancerområden.

Exempel på ämnesområden:

 • Forskning, kliniska studier och snabbare access tillgång till nya läkemedel (rättvis vård).
 • Uppmärksamma kopplingen till life science i kampen mot cancer.
 • Patientinvolvering på individ- och systemnivå.
 • Evidensbaserat påverkansarbete och informationsinsatser gentemot relevanta målgrupper och allmänhet.

Föreningens arbete skall bedrivas som ideell förening och vända sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen skall aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.


2 §                 Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun, men är verksamt över hela landet.

Föreningens organisationsnummer 802545-1496.

 

3 §                 Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

4 §                 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av av styrelsen gemensamt, eller av den eller de personer som styrelsen beslutar.

 

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

7 §                 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

8 §          Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas på årsmöte eller extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på årsmöte eller extra årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

Föreningens medlemmar

10 §               Medlemskap

Föreningen ska i första hand bestå av medlemmar som har blod- eller blodcancersjukdomar eller andra cancersjukdomar, men riktar sig även till alla fysiska personer som har intresse av de frågeställningar som föreningen kommer att bedriva. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

11 §        Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

12 §        Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

13 §        Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • har möjlighet att delta i föreningens verksamhet genom att bidra till genomförandet av olika aktiviteter, projekt och arrangemang.
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

 

Årsmöte och extra årsmöte

14 §        Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls varje år före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


15 §        Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

16 §        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmöte eller extra årsmöte är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

17 §        Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18 §        Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 §               Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 13. Beslut om arvode för styrelse samt revisorer.
 14. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år
  2. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  3. revisor för en tid av 1 år
  4. val av valberedning
 15. Eventuellt val av en eller två suppleanter.
 16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

20 §        Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Valberedning 

21 §               Sammansättning, åligganden                    

Valberedningen sammanträder när styrelsens ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Valberedning utses på årsmötet. Ny kandidat till styrelse kan inte anmälas efter att valberedningens förslag meddelats.

 

Revision

22 §               Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en revisor. Revisorn utses av årsmötet och skall vara oberoende av dem de har att granska.

 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

 

Styrelsen

23 §               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Vid förhinder för ledamot inträder eventuell suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder eventeull suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

24 §        Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • förbereda årsmöte samt verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • tillställa revisorn räkenskaper mm enligt 22 §.

25 §        Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter kallats och då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

Våra internationella samarbetspartners